Vertaalbureau Ter Doest Vertaalbureau Ter Doest, gevestigd Broekgouwstraat 26 NL-1135 EA Edam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.terdoest.nl Broekgouwstraat 26

NL-1135 EA Edam +31 228 325110

R.E. ter Doest is de Functionaris Gegevensbescherming van Vertaalbureau Ter Doest Hij/zij is te bereiken via rene@terdoest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vertaalbureau Ter Doest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Communicatiegegevens
- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze webpagina en/of dienst hebben niet de intentie en verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vertaalbureau Ter Doest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vertaalbureau Ter Doest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vertaalbureau Ter Doest) bij betrokken is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vertaalbureau Ter Doest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens††††††††††††††††††††> wettelijke bewaartermijn

Personalia††††††††††††††††††††††††††††††††† > wettelijke bewaartermijn

Adres††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††> wettelijke bewaartermijn

Communicatiegegevens†††††††††††††† > wettelijke bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden
Vertaalbureau Ter Doest verstrekt informatie aan derden over u uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vertaalbureau Ter Doest gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vertaalbureau Ter Doest en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rene@terdoest.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Vertaalbureau Ter Doest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vertaalbureau Ter Doest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rene@terdoest.nl