Terug

technisch - juridisch - financieel/economisch

http://www.terdoest.nl/images/renelogo.gif

Übersetzungsbüro

René ter Doest

beëdigd vertaler / vereidigter Übersetzer


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU TER DOEST, GEVESTIGD TE EDAM (NL)

Ingeschreven in het Handelsregister van Alkmaar onder nummer 10032283. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij wij schriftelijk met diens voorwaarden hebben ingestemd.

1.2 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

2. ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN EN WIJZE VAN UITVOERING

2.1 Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat wij binnen vijf werkdagen na inzage in een schriftelijk of mondeling te vertalen of te bewerken tekst het recht hebben om de opdracht alsnog terug te geven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.2 Wij zijn gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met wensen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld gebruik van een bepaalde terminologie in een schriftelijk of mondeling te vertalen of te bewerken tekst) houden wij rekening, voor zover wij zulks verantwoord achten.

2.3 Wij zijn gerechtigd, de aan ons verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

2.4 Wij verplichten ons en eventuele door ons voor de uitvoering van opdrachten ingezette derden tot geheimhouding ten opzichte van alle gegevens waarvan wij tijdens de uitvoering van het werk kennis nemen.

2.5 Wij zullen op generlei wijze onszelf of derden bevoordelen door gebruik te maken van gegevens waarvan wij tijdens de uitvoering van het werk kennis nemen.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een verwijtbare tekortkoming onzerzijds. De omvang van onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht

4. LEVERING

4.1 Levertijden geven wij zo nauwkeurig mogelijk, doch steeds vrijblijvend aan. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan tien werkdagen heeft de opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.2 Ingeval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het op dat tijdstip reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

4.3 Mocht de opdrachtgever menen over tekortkomingen in het geleverde recht tot klagen te hebben, dan dient hij de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na levering aan ons mede te delen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

4.4 Ingeval wij een klacht als gegrond beoordelen, zullen wij - te onzer keuze - het geleverde verbeteren, of het vervangen, of een reductie op de prijs verlenen.

5. OVERMACHT

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn ziekte, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers.

5.2 Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moeten staken, behouden wij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

6. VERZENDING

6.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, per telefax, per e-mail, per koerier e.d.

6.2 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd. Een en ander dient door ons bijvoorbeeld door middel van een afdruk van de desbetreffende communicatiedialoog te worden gestaafd.

7. AUTEURSRECHTEN

7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behouden wij het auteursrecht op door ons vervaardigde schriftelijke vertalingen en andere teksten. Dit geldt vooral ook voor door ons opgebouwde vertaalgeheugens.

8. BETALING

8.1 De betaling van rekeningen dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum netto contant te geschieden. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, bij overschrijding waarvan de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, echter met een minimum van EUR 150,-.

8.3 Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties en dergelijke te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of tevens behouden wij ons het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht deelfacturen te verzenden. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na ons schriftelijk verzoek een dergelijke zekerheid heeft gesteld, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behouden wij het recht op vergoeding van de tot op dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

8.4 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd te protesteren. Bij gebreke van een zodanig protest vervalt zijn recht om tegen de hoogte van het factuurbedrag bezwaar te maken.

9. GESCHILLEN

9.1 Mocht tenminste één der partijen van mening zijn dat er sprake is van een geschil over een opdracht, dan kunnen partijen - mits de wederpartij hiermee instemt - een beroep doen op de geschillencommissie van het Nederlands Genootschap van Vertalers, mits leden van dat genootschap een minderheid in deze commissie vormen. Daarbij blijven voor het overige uitsluitend deze voorwaarden van kracht. Een advies van genoemde commissie zal bindend zijn en de kosten zullen door de in het ongelijk gestelde partij worden gedragen. Alternatief kunnen geschillen ook aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.

Opgemaakt te Beuningen op 10 oktober 1985

Laatstelijk gewijzigd op 20 december 2014


http://www.terdoest.nl/images/klammer.gif